Slapukų naudojimo politika

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika reglamentuoja Space Invest OU, kodas 12142417 adresas Mustika 5
Silla, 86604 Pärnu, Estija (toliau – Bendrovė) kaip duomenų valdytojos vykdomo Bendrovės kliento (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką, Jums naudojantis interneto svetaine www.strider.lt/ (toliau – Bendrovės svetainė) bei tvarkant visus kitus Bendrovei pateiktus duomenis.

„Space Invest OÜ“ yra asmens duomenų valdytoja, „Space invest OÜ“ perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, į „Maksekeskus AS“

Prisijungdami prie Bendrovės svetainės ir (ar) ja naudodamiesi, patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Politika ir suprantate, kad Bendrovė tvarkys Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai yra reikalinga Bendrovės paslaugoms suteikti ir (ar) Bendrovės svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai.
 2. Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 4. Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų saugojimo tikslai ar teisės aktai.
 5. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikto tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams:

 1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą pagal sutartį (t. y., siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį);
 2. Gavus duomenų subjekto sutikimą;
 3. Kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė;
 4. Kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

 

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: (i) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; (ii) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 1. Paslaugų Jums teikimas;
 2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas;
 3. Santykių palaikymas ir bendravimas su Jumis;
 4. Bendrovės turto apsaugos ir saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas);
 5. Darbuotojų atrankos organizavimas ir vykdymas;
 6. Bendrovės teisių ir teisėtų interesų gynimas ir saugojimas;
 7. Tiesioginė rinkodara;
 8. Bendrovės žinomumo didinimas socialiniuose tinkluose;
 9. Lojalumo programos įgyvendinimas

 

KOKIE ASMENS DUOMENYS TVARKOMI

Bendrovė tvarko žemiau išvardintų kategorijų asmens duomenis:

 • Asmens tapatybės duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys;
 • Kontaktiniai duomenys, tokie kaip gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • Duomenys, susiję su išsilavinimu ir profesine veikla, tokie kaip išsilavinimas, kvalifikacija, profesija, mokymosi įstaiga, darbovietė, pareigos, gyvenimo aprašymas;
 • Duomenys apie šeimą, tokius kaip šeiminė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius;
 • Duomenys apie Jūs, kaip juridinio asmens, kuris naudojasi / išreiškė ketinimą naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar pasirašė sutartį, vadovą / atstovą;
 • Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja Bendrovės naudojama vaizdo stebėjimo įranga, kuomet Jūs lankotės Bendrovės centrinės būstinės ir (ar) prekybos vietose;
 • Duomenys, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis, tokie kaip elektroniniu paštu,  interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose pateikti duomenys, srauto duomenys – interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / paslaugoms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija – Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė; užklausų terminai, kuriuos įvedate Bendrovės interneto svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje;
 • Lankytojo profilis Facebook, LinkedIn socialiniuose tinkluose, Bendrovės socialiniuose tinkluose administruojamų profilių peržiūrėjimo data, komentarai, „Like“ ir „Follow“ pranešimai.

 

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai juos pateikiate Bendrovei ir (arba) lankotės interneto svetainėje ir (ar) naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys taip pat gali būti gaunami netiesiogiai iš asmenų, kuriems klientas atstovauja, duomenų tvarkytojų, atskirų duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų, finansų įstaigų bei informacinių sistemų, kitų išorinių šaltinių ar trečiųjų šalių.

Asmens duomenis pateikti nėra privaloma, bet gali būti, kad tam tikros paslaugos Jums negalės būti suteiktos, jei reikalaujami asmens duomenys Bendrovei nebus pateikti.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenys, Jūs privalote nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar)  tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, (pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų, ar pan.), Jūs privalote informuoti juos apie jų asmens duomenų perdavimą ir tvarkymą Bendrovėje ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Privatumo politika.

 

 ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei apsaugos, IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. Bendrovė įsipareigoja asmens duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų

Jūsų asmens duomenys neperduodami įmonėms, veikiančioms už ES/EEE ribų.

 

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises:

 1. gauti informacija apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 2. kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūsų turite pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 3. kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis asmuo nustatom kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 4. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 5. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Visas savo, kaip duomenų subjekto teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovę info@strider.lt

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekcija (www.ada.lt).

 

BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

 

Bendrovė valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate socialiniuose tinkluose, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Todėl, Bendrovė rekomenduoja perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus.

 

Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

 

 

Bendrovė, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus.

 

SLAPUKŲ POLITIKA

Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia Bendrovės svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Bendrovės svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni. 

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės Išsamesnę informaciją galima rasti adresu allaboutcookies.org.

Bendrovė gali naudoti toliau nurodytą informaciją, kurią gauna Jums naudojantis Bendrovės svetaine, šiais būdais:

 1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį Jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria Jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas Jūsų serverio žurnale kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės. IP adresus Bendrovė naudoja tokiais tikslais, kaip Bendrovės svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir Bendrovės svetainės administravimas.
 2. Jūsų naršyklės informacija: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. media access control, MAC), Jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija, slapukai (slapukų politika pateikiama žemiau), pikselių žymos (angl. pixel tags), žiniatinklio indikatoriai (angl. web beacon) ir kitos panašios technologijos. Naršyklės informaciją, apdorotą Google Analytics programa, Bendrovė naudoja svetainės lankymo statistikai vertinti ir gerinti. Daugiau informacijos apie tai galima rasti: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

Interneto svetainės naudojami slapukai:

 Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
p_popup_uh Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metus Unikalus identifikatorius
rated_[sveikasis skaičius] Slapukas naudojamas rinkti informacijai į svetainės turinio valdymo sistemą apie vartotojo pasirinktą apklausos atsakymą. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metus Unikalus identifikatorius
C, cid, TPC, GCM, uid Slapukai sukuria atsitiktinį ID kiekvienam apsilankančiam vartotojui, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai lankosi svetainėje  pakartotinai. Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės uždarymo arba iki 60 dienų Unikalus identifikatorius
_utma, _utmb, _utmc Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. Pirmo įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
_utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės uždarymo Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
gtest, gdyn Slapukai naudojami išsaugoti informacijai apie vartotojo peržiūrėtus puslapius, apsilankymo trukmę ir gali būti naudojami anonimiškai apibūdinti vartotojų charakteristikas pagal naršymo įpročius. Pirmo įėjimo į puslapį metu 5 metus Unikalus identifikatorius
UID Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki 60 dienų Unikalus identifikatorius
adnKeyTarget… Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu 5 metai Unikalus identifikatorius
ntsprnt DMP grupės indentifikatorius. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki 30 dienų Unikalus identifikatorius
LimitatorInformer_Engine… Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metai Unikalus identifikatorius
_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Slapukai renka informaciją apie vartotojus ir leidžia stebėti jų naršymo įpročius. Pirmo įėjimo į puslapį metu 3 mėn. Unikalus identifikatorius
splitVar2 Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant palyginti jų naršymo įpročius. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
Inspectlet slapukai:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Slapukai renka informaciją apie vartotojų veiksmus naršant svetainėje ir naudojantis joje esančiais funkcionalumais (video, formomis, mygtukais ir pan.). Šie slapukai leidžia įvertinti vartotojų naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metai Unikalus identifikatorius
„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:  
_dc_gtm_UA-4238681-1 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
_dc_gtm_UA-4238681-28 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat_UA-4238681-28 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
viewedOuibounceModal Slapukas naudojamas svetainėje skelbiamoms apklausoms pateikti vartotojams ir užtikrina, kad vartotojui apklausa būtų parodyta tik vieną kartą. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius

 

Bendrovė gali, nepažeisdama teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis.

Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurioms taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama Bendrovės svetainėje. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios privatumo politikos versiją.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės svetainėje.